صدور مجوز تامین گاز

گازرسانی صنایع عمده (نیروگاهها، صنایع پتروشیمی، پالایشی، سیمان، فولاد و سایر صنایع با مصرف بالاتر از ده هزار متر مکعب در ساعت)

روش اجرائی گازرسانی به صنایع عمده پایین دستی نفت و گاز (پالایشی و پتروشیمیایی با مصرف 10 ه م م س و بالاتر)
روش اجرائی گازرسانی به صنایع عمده و نیروگاهها (به استثناء صنایع پالایشی و پتروشیمیایی با مصرف10 ه م م س و بالاتر)

نیروگاههای تولید پراکنده مقیاس کوچک

روش اجرائی گازرسانی به نیروگاههای CHP

موافقت اصولی اولیه

فرآیند صدور/ تمدید در معاونت برنامه ریزی

احداث واحدهای LNG

احداث واحدهای NGL

فرآیند پالایش و پخش- خوراک فرآورده

فرآیند پالایش و پخش- خوراک نفت خام و میعانات گازی
فرآیند صنایع پتروشیمیایی GTL
فرآیند گازهای ارسالی به مشعل

استعلام حرائم گاز

حریم تغذیه و توزیع گاز

فرآیند مجوز حریم

شرکت انتقال گاز

فرآیند استعلامات حریم

گروه دورانV6.0.19.0