اداره كل فناوري.jpg

 راهبری, سیاستگذاری, برنامه ریزی و نظارت کلان بر تدوین و اجرای خط مشی ها و سیاستها و اهداف و برنامه ها و طرحها و پروژه های راهبردی و استانداردها و استقرار بسترهای لازم برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک خصوصا از طریق بهبود فرآیندهای انجام کار و استقرار معماری سازمانی و مدیریت امور دانش و آمار و اطلاعات و خرد و توسعه بکارگیری روشها و فنون و ابزارهای حمایت تصمیم مناسب در هماهنگی و تعامل کامل با واحدها و سازمانها و مراکز و کمیته ها و مجامع و شوراهای مرتبط در داخل و خارج از صنعت  نفت.

چارت فاوا.jpg

 


گروه دورانV6.0.19.0