اصل 44.jpg

راهبری، سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت عالیه به منظور تخصیص خوراکهای هیدروکربوری «گاز و مایع»، شناسایی و معرفی دانشهای  فنی نوین طرحها و واحدهای پایین دستی، امور تنظیم و ابعاد مقررات لازم حاکم بر بازار، امور صدور، تمدید و یا ابطال موافقت­های اصولی اولیه (مجوزهای تخصیص خوراک) طرح های ارزیابی شده بلحاظ فنی و مالی، اجرای سیاست های اصل 44 و برنامه خصوصی سازی با رویکرد خودکفایی، بهبود فضای کسب و کار و جلوگیری از انحصارگرایی با رعایت استانداردهای کیفی و زیست محیطی در صنعت نفت مطابق با اسناد بالادستی و مفاد فصل نهم سیاستهای ابلاغی اصل 44 و ماده 13 وظایف اختیارات وزارت نفت با هماهنگی و همکاری سایر دستگاههای ذیربط.

چارت پايين دستي.jpg


گروه دورانV6.0.19.0